『徳島大学 教育・研究者情報データベース (EDB)』---[学外] /
ID: Pass:
  (見出し語句検索:)

登録情報

抽出条件

REF=閲覧 Gene ([Elsevier Science B.V.])

登録情報の数

有効な情報: 35件 + 無効な情報: 2件 = 全ての情報: 37件

全ての有効な情報 (35件)
  (見出し語句検索:)

条件追加

[種別](著作の種別)による分類 :
[言語](著作の言語)による分類 :
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 :
[共著種別](共著の種別)による分類 :
[学究種別](著作の学究種別)による分類 :
[組織](著作の帰属する組織)による分類 :
閲覧 閲覧 徳島大学 …(1)
閲覧 閲覧 徳島大学 …(1)
閲覧 (未定義) …(28)
[年月日](発行年月日)による分類
○ 年による分類 :
○ 年度による分類 :

抽出結果のリスト

排列順: 項目表示:
閲覧 Yousuke Ebina, Fumio Kishi, Toru Miki, Hiroyuki Kagamiyama, Teruko Nakazawa and Atsushi Nakazawa : The nucleotide sequence surrounding the promoter region of colicin E1 gene., Gene, Vol.15, No.2-3, 119-126, 1981..[誌名] ...
閲覧 Satoshi Orita, K Makino, T. Kawamoto, H Niwa and H. Sugiyama : Identification of a site that mediates transcriptional response of the human beta-actin gene to serum factors., Gene, Vol.75, No.1, 13-19, 1989..[誌名] ...
閲覧 Masazumi Tada, Kiyoshi Fukui, Kyoko Momoi and Yoshihiro Miyake : Cloning and Expression of a cDNA Encoding Mouse Kidney D-Amino Acid Oxidase, Gene, Vol.90, No.2, 293-297, 1990..[誌名] ...
閲覧 Tomoyuki Yamasaki, Hiromu Nakajima, Noriko Kono, Kikuko Hotta, Kazuya Yamada, E Imai, Masamichi Kuwajima, Tamio Noguchi, Takehiko Tanaka and Seiichiro Tarui : Structure of the entire human muscle phosphofructokinase-encoding gene: a two-promoter system, Gene, Vol.104, No.2, 277-282, 1991..[誌名] ...
閲覧 Naoki Goshima, Yuji Inagaki, Hitoshi Otaki, Hiromitsu Tanaka, Naotaka Hayashi, Fumio Imamoto and Yasunobu Kano : Chimeric HU-IHF proteins that alter DNA-binding ability., Gene, Vol.118, No.1, 97-102, 1992..[誌名] ...
閲覧 K Yukawa, T Yasui, Akihito Yamamoto, H Shiku, T Kishimoto and H Kikutani : Epoc-1: a POU-domain gene expressed in murine epidermal basal cells and thymic stromal cells., Gene, Vol.133, No.2, 163-169, 1993..[誌名] ...
閲覧 Toshihiko Nishiyama, Tetsuya Shirotani, Takashi Murakami, Fumio Shimada, Mikio Todaka, Seiichiro Saito, Hideki Hayashi, Yoshihiko Noma, Kenji Shima, Hideichi Makino, Motoaki Shichiri, Jun-ichi Miyazaki, Ken-ichi Yamamura and Yousuke Ebina : Expressing of the gene encoding the tyrosine kinase-deficient human insulin receptor in transgenic mice, Gene, Vol.141, No.2, 187-192, 1994..[誌名] ...
閲覧 Kiyoko Taniai, Keiko Kadono-Okuda, Yusuke Kato, Masanori Yamamoto, Michio Shimabukuro, Subrata Chowdhury, Jinhua Xu, Eiji Kotani, Shiro Tomino and Minoru Yamakawa : Structure of two cecropin B-encoding genes and bacteria-inducible DNA-binding proteins which bind to the 5'-upstream regulatory region in the silkworm, Bombyx mori., Gene, Vol.163, No.2, 215-219, 1995..[誌名] ...
閲覧 Hiroyuki Azakami, Hiromichi Yumoto, Hideaki Nakae, Takashi Matsuo and Shigeyuki Ebisu : Molecular analysis of the gene encoding a protein component of the Eikenella corrodens adhesin complex that is close to the carbohydrate recognition domain, Gene, Vol.180, No.1-2, 207-212, 1996..[誌名] ...
閲覧 Hiroyoshi Ogasa, Takafumi Noma, Hidenori Murata, Shinya Kawai and Atsushi Nakazawa : Cloning of a cDNA encoding the human transforming growth factor-beta type II receptor: heterogeneity of the mRNA, Gene, Vol.181, No.1-2, 185-190, 1996..[誌名] ...
閲覧 Hiromichi Yumoto, Hiroyuki Azakami, Hideaki Nakae, Takashi Matsuo and Shigeyuki Ebisu : Cloning, sequencing and expression of an Eikenella corrodens gene encoding a component protein of the lectin-like adhesin complex, Gene, Vol.183, No.1-2, 115-121, 1996..[誌名] ...
閲覧 (種別) : Toshitaka Kawarai, H Kawakami, Y Yamamura and S Nakamura : Structure and organization of the gene encoding human dopamine transporter., Gene, Vol.195, No.1, 11-18, (発行所), (都市), Aug. 1997..[誌名] ...
閲覧 Sei-ichi Mizushima, Mikako Fujita, Takaomi Ishida, Sakura Azuma, Katsuaki Kato, Momoki Hirai, Masami Otsuka, Tadashi Yamamoto and Jun-ichiro Inoue : Cloning and characterization of a cDNA encoding the human homolog of tumor necrosis factor receptor-associated factor 5 (TRAF5), Gene, Vol.207, No.2, 135-140, 1998..[誌名] ...
閲覧 T Torii, Toshitaka Kawarai, S Nakamura and H Kawakami : Organization of the human orphan nuclear receptor Nurr1 gene., Gene, Vol.230, No.2, 225-232, 1999..[誌名] ...
閲覧 Eiji Sakuradani, Michihiko Kobayashi and Sakayu Shimizu : Delta6-fatty acid desaturase from an arachidonic acid-producing Mortierella fungus. Gene cloning and its heterologous expression in a fungus, Aspergillus., Gene, Vol.238, No.2, 445-453, 1999..[誌名] ...
閲覧 Yu-Wen Zhang, Natsuo Yasui, Naoki Kakazu, Tatsuo Abe, Kenzo Takada, Shosuke Imai, Motohiko Sato, Shintaro Nomura, Takahiro Ochi, Shigeharu Okuzumi, Hiroshi Nogami, Hirhofumi Ohashi and Yoshiaki Ito : PEBP2aA/CBFA1 mutations in Japanese cleidocranial dysplasia patients., Gene, Vol.244, No.1-2, 21-28, 2000..[誌名] ...
閲覧 Yoshihisa Shimizu, Tomohiro Akashi, Asuko Okuda, Akihiko Kikuchi and Kiyoshi Fukui : NBP1 (Nap1 Binding Protein 1), an essential gene for G2/M transition of Saccharomyces cerevisiae, encodes a protein of distinct sub-nuclear localization, Gene, Vol.246, No.1-2, 395-404, 2000..[誌名] ...
閲覧 Yukio Kimata, Keisuke Ooboki, Chizumi Nomura-Furuwatari, Akira Hosoda, Akio Tsuru and Kenji Kohno : Identification of a novel mammalian endoplasmic reticulum-resident KDEL protein using an EST database motif search., Gene, Vol.261, No.2, 321-327, 2000..[誌名] ...
閲覧 N Nishiyama, Shun Sawatsubashi, M Ishida and K Yamauchi : Organization and expression of the Paramecium caudatum gene encoding nucleosome assembly protein 1., Gene, Vol.280, No.1-2, 107-114, 2001..[誌名] ...
閲覧 Ken Shimizu, Wei Chen, Amir M Ashique, Ryoji Moroi and Yi-Ping Li : Molecular cloning, developmental expression, promoter analysis and functional characterization of the mouse CNBP gene, Gene, Vol.307, (号), 51-62, 2003..[誌名] ...
閲覧 Tamaki Kobayashi, Michiko Gamanuma, Takashi Sasaki, Yoko Yamashita, Keizo Yuasa, Jun Kotera and Kenji Omori : Molecular comparison of rat cyclic nucleotide phosphodiesterase 8 family: unique expression of PDE8B in rat brain, Gene, Vol.319, 21-31, 2003..[誌名] ...
閲覧 Noriko Mizusawa, Tomoko Hasegawa, Izumi Ohigashi, Chisato Kosugi, Nagakatsu Harada, Mitsuo Itakura and Katsuhiko Yoshimoto : Differentiation Penotypes of Pancreatic Islet β- and α-cells are Closely Related with Homeotic Genes and a Group of Differentially Expressed Genes., Gene, Vol.331, No.28, 53-63, 2004..[誌名] ...
閲覧 Atsushi Ogura, Kazuho Ikeo and Takashi Gojobori : Estimation of ancestral gene set of bilaterian animals and its implication to dynamic change of gene content in bilaterian evolution., Gene, Vol.345, No.1, 65-71, 2005..[誌名] ...
閲覧 Hiroyuki Azakami, Hiromi Akimichi, Masakatsu Usui, Hiromichi Yumoto, Shigeyuki Ebisu and Akio Kato : Isolation and characterization of a plasmid DNA from periodontopathogenic bacterium, Eikenella corrodens 1073, which affects pilus formation and colony morphology, Gene, Vol.351, (号), 143-148, 2005..[誌名] ...
閲覧 Yoshikawa Daisuke, Kopacek Juraj, Yamaguchi Naohiro, Ishibashi Daisuke, Yamanaka Hitoki, Yoshitaka Yamaguti, Katamine Shigeru and Suehiro Sakaguchi : Newly established in vitro system with fluorescent proteins shows that abnormal expression of downstream prion protein-like protein in mice is probably due to functional disconnection between splicing and 3' formation of prion protein pre-mRNA, Gene, Vol.386, No.1-2, 139-146, 2007..[誌名] ...
閲覧 Keizo Yuasa, Kaori Suzue, Masami Nagahama, Yoshiko Matsuda and Akihiko Tsuji : Transcriptional regulation of subtilisin-like proprotein convertase PACE4 by E2F: Possible role of E2F-mediated upregulation of PACE4 in tumor progression, Gene, Vol.402, No.1-2, 103-110, 2007..[誌名] ...
閲覧 Do Youn Jun, Hae Sun Park, Ji Young Lee, Joo Youn Baek, Hwan Ki Park, Kiyoshi Fukui and Young Ho Kim : Positive regulation of promoter activity of human 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) gene is mediated by transcription factors Sp1 and NF-Y, Gene, Vol.414, No.1-2, 106-114, 2008..[誌名] ...
閲覧 A Urasaki, Taro Mito, Sumihare Noji, R Ueda and K Kawakami : Transposition of the vertebrate Tol2 transposable element in Drosophila melanogaster, Gene, Vol.425, No.1-2, 64-68, 2008..[誌名] ...
閲覧 Masa-aki Yoshida, Yukiko Ishikura, Takeya Moritaki, Eiichi Shoguchi, Kentaro K. Shimizu, Jun Sese and Atsushi Ogura : Genome structure analysis of molluscs revealed whole genome duplication and lineage specific repeat variation., Gene, Vol.483, No.1-2, 63-71, 2011..[誌名] ...
閲覧 Mineyoshi Hiyoshi, Hirokazu Uemura, Kokichi Arisawa, Mariko Nakamoto, Asahi Hishida, Rieko Okada, Keitaro Matsuo, Yoshikuni Kita, Hideshi Niimura, Nagato Kuriyama, Hinako Nanri, Keizo Ohnaka, Sadao Suzuki, Haruo Mikami, Michiaki Kubo, Hideo Tanaka and Nobuyuki Hamajima : Association between the catechol-O-methyltransferase (rs4680: Val158Met) polymorphism and serum alanine aminotransferase activity., Gene, Vol.496, No.2, 97-102, 2012..[誌名] ...
閲覧 Takuya Takahashi, Hitomi Matsuzaki, Shin-Ichi Tomizawa, Eiichi Okamura, Tomoko Ichiyanagi, Akiyoshi Fukamizu, Hiroyuki Sasaki and Keiji Tanimoto : Sequences in the H19 ICR that are transcribed as small RNA in oocytes are dispensable for methylation imprinting in YAC transgenic mice., Gene, Vol.508, No.1, 26-34, 2012..[誌名] ...
閲覧 Y Sugimoto, K Wakai, H Nakagawa, S Suma, T Sasakabe, T Sakamoto, N Takashima, S Suzuki, S Ogawa, K Ohnaka, N Kuriyama, Kokichi Arisawa, H Mikami, M Kubo, S Hosono, N Hamajima, H Tanaka and Group Study J-MICC : Associations between polymorphisms of interleukin-6 and related cytokine genes and serum liver damage markers: a cross-sectional study in the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort (J-MICC) Study, Gene, Vol.557, No.2, 158-162, 2015..[誌名] ...
閲覧 (種別) : Thejaswini Venkatesh, Padmanaban S. Suresh and Rie Tsutsumi : tRFs: miRNAs in disguise., Gene, Vol.579, No.2, 133-138, (発行所), (都市), Dec. 2015..[誌名] ...
閲覧 Takahiro Higashibata, Kenji Wakai, Mariko Naito, Emi Morita, Asahi Hishida, Nobuyuki Hamajima, Megumi Hara, Sadao Suzuki, Satoyo Hosono, Naoyuki Takashima, Keizo Ohnaka, Akihiko Takada, Haruo Mikami, Yoshiyuki Watanabe, Hirokazu Uemura, Michiaki Kubo and Hideo Tanaka : Effects of self-reported calorie restriction on correlations between SIRT1 polymorphisms and body mass index and long-term weight change., Gene, Vol.594, No.1, 16-22, 2016..[誌名] ...
閲覧 Naoshi Yamazaki, Keisuke Kanazawa, Maria Kimura, Hironobu Ike, Makiko Shinomiya, Shouko Tanaka, Yasuo Shinohara, Noriaki Minakawa, Kouji Itou and Yoshiharu Takiguchi : Use of modified U1 small nuclear RNA for rescue from exon 7 skipping caused by 5-splice site mutation of human cathepsin A gene, Gene, Vol.677, 41-48, 2018..[誌名] ...

過去3日以内に登録・変更された情報

(なし)

本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.

ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.

貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.

Number of session users = 0, LA = 0.56, Max(EID) = 372535, Max(EOID) = 996374.